Gældsbrev

Et gældsbrev kan defineres som en skriftlig aftale mellem to parter. Gældsbrevet kan dermed bruges som dokumentation for hvor stort et økonomisk mellemværende der er mellem långiver og låntager.

gældsbrev

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument mellem to parter, hvori en gæld er dokumenteret, beskrevet og beremmet. Gældsbrevet indeholder grundlæggende informationer om gældsgiver (långiver) samt gældstager (låntager), gældens størrelse, eventuelle renter samt eventuelle betingelser for tilbagebetaling af den optaget gæld.

Gældsbrevet danner grundlag som fundament for evt. inkasso, såfremt gælden ikke tilbagebetales rettidig.

Gældsbreve og deres lovmæssige indhold er reguleret i bekendtgørelsen af lov om gældsbreve, også i daglig tale kaldet Gældsbrevsloven.

Hvad skal et gældsbrev indeholde?

Der er som udgangspunkt ingen faste krav til hvordan et gældsbrev skal udformes. Det er altså op til långiver og låntager at udforme et gældsbrev som de begge mener dækker over deres aftale.

For at et gældsbrev kan være juridisk gyldigt, skal begge parter fremgå med korrekte og opdaterede informationer på dokumentet, og beløbets størrelse for det økonomiske mellemværende skal være oplyst, samt begge parter skal have underskrevet dokumentet for at det er gyldigt.

Som långiver bør du være grundig i udarbejdelsen af et gældsbrev og sikre dig at gældsbrevet indeholder de korrekte informationer. Det sikrer dig, at du har den juridiske dokumentation til at kunne fastholde kravet såfremt låntager ikke overholder kravet.

Hos Debito anbefaler vi altid at du som minimum har følgende informationer på dine gældsbreve. Du kan bruge disse oplysninger som en skabelon for udarbejdelsen af et gældsbrev:

Grundlæggende oplysninger:
- Datoen hvorpå lånet er optaget
- Låntagers fulde navn
- Låntagers fulde adresse
- Eventuelt låntagers fulde CPR / CVR nummer
- Långivers fulde navn
- Långivers fulde adresse
- Eventuelt låntagers fulde CPR / CVR nummer
- Eventuelt kopi af låntagers kørekort eller lignende gyldigt billed-ID

Økonomisk mellemværende:
- Gældens fulde størrelse
- Eventuel tilbagebetalings-betingelser (fx: 1.000 kroner om mdr. i 12 mdr.)
- Eventuel dato for indfrielse af kravet (fx. 12.000 kroner skal være betalt inden 31/12)
- Eventuelle tilskrevne renter

Underskrift:
- Låntagers fulde underskrift
- Långivers fulde underskrift

Hvad siger Gældsbrevsloven?

Des mere begge parter formår at aftale i gældsbrevet, jo bedre rammer har begge parter for kravet. Derfor er det altid en god idé at oplyse eventuelt forfaldstidspunkt, tilbagebetaling og betalingsmetode. Grundlæggende dækker Gældsbrevsloven der hvor långiver og låntager ikke har aftalt andet.

Det juridiske omkring gældsbreve er grundlæggende styret i Gældsbreveloven, der sidst er opdateret og udgivet i 2014.

Det kunne eksempelvis være ved manglende informationer om tilbagebetaling i gældsbrevet.
Her træder eksempelvis Gældsbrevslovens § 5 i kraft, hvori der står anført §5: "Er der ikke aftalt noget betalingstid, er skyldneren forpligtet til at betale gælden, såsnart fordringshaveren (långiver), forlanger det og er berettiget til at betale til enhver tid."

Det kunne eksempelvis være ved manglende information om betalingssted
Er der ikke aftalt hvor betalingen skal foregå, træder Gældsbrevslovens§ 3 i kraft, heri står der "Er der ikke truffet aftale om betalingsstedet, skal betaling erlægges på fordringshaverens bopæl, eller, hvis han driver forretning, på forretningsstedet."

Læs mere om gældsbrevsloven her

Hvad hvis gældsbrevet ikke overholdes?

Gældsbreve er grundlæggende blandt de typer dokumentation på gæld, der danner det bedste grundlag for et krav mellem to parter.

Når en gæld er skriftlig anerkendt, eksempelvis gennem et gældsbrev, en dom, et pantebrev eller lignende skriftlig anerkendelse af et krav, så forælder kravet efter 10 år. Simple krav, så som fakturakrav forælder efter 3 år.

Oplever du med andre ord, at have en eller flere ubetalte fakturaer mod en kunde, som skriftlig har anerkendt ikke at have mulighed for at betale på nuværende tidspunkt - kan det være en god idé at stifte et gældsbrev, da så forældelsen forlænges betydeligt.

Gældsbreve kan ligeledes danne grundlag for inkasso, såfremt skyldner ikke overholder det aftalte, men det vil formentlig være op til en vurdering om det konkrete krav kan igangsættes som en inkassosag. Derfor kan der være nogle gældsbreve som ikke kan igangsættes.